24-hodinový dispečing

Revízie elektroinštalácie zabezpečovacích systémov

Revízie elektroinštalácie zabezpečovacích systémov
u novovzniknutého či zrekonštruovaného systému.
Revízie vykonávame vlastným revíznym technikom.

Vykonávame  východiskové  a periodické OPaOS revízie elektroinštalácie zabezpečovacích systémov EZS u novovzniknutého či zrekonštruovaného systému EZS. Revízie vykonávame vlastným revíznym technikom.

Postup prác pri vykonávaní OP a OS podľa vypracovaného technologického postupu:

1
uzatvorenie písomnej dohody s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom zariadenia o vykonaní OP a OS
2
stanovenie plánu revízie a oboznámenie s plánom povereného zástupcu firmy
3
oboznámenie sa s predloženými podkladmi od objednávateľa ( predchádzajúca revízia, dokumentácia el. inštalácie podľa skutočného vyhotovenia, protokol o určení vonkajších vplyvov, záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach na el. zariadení pred uvedením do
4
oboznámenie sa s prevádzkou, s bezpečnostnými opatreniami, kontrola uložených opatrení inšpektorátom BP
5
dohoda o vypínaní zariadenia v čase prevádzky
6
samotný výkon OP a OS - vizuálna prehliadka, kontrola značenia, kontrola vypínacích, signalizačných a ochranných prvkov, kontrola vyhotovenia el. zariadenia, kontrola oddelenia obvodov NN od MN, kontrola krytia, kontrola ochranných obvodov,
7
meranie vypínacej slučky, izolačného stavu, meranie spojitosti hlavného a doplnkového pospojovania, meranie prúdových chráničov, meranie unikajúceho prúdu (spotrebiče), skúška polarity a sledu fáz atď.
8
dohoda s prevádzkovateľom o okamžitom odstránení prípadných nedostatkov
9
vypracovanie a odovzdanie revíznej správy