24-hodinový dispečing

Preprava cenín a hotovosti

Prepravy hotovostí a iných cenín sa uskutočňujú
medzi subjektami zákazníka na báze pravidelných,
nepravidelných, alebo mimoriadnych prevozov.

Prepravy hotovostí a iných cenín sa uskutočňujú medzi subjektami zákazníka (pobočky bánk alebo prevádzky klientov) a to na báze pravidelných prevozov (podľa dohodnutého harmonogramu v stanovené dni a v časovom okne), tak aj nepravidelných prevozov (preprava na objednávku dohodnutá pred realizáciou prevozu) a mimoriadnych prevozov (dohodnutý čas pred požadovanou realizáciou prevozu v závislosti na lokalizácii miesta).

Túto službu spravidla poskytujeme skrytou formou. Čo znamená, že naši zamestnanci sú v neoznačenom motorovom vozidle, majú nepriestrelné vesty pod odevom a navonok sa tvária ako "normálny" zákazníci alebo podobne aby zbytočne nerobili rozruch v obchodných priestoroch. Taktiež je to dobrá voľba pre bezpečný prevoz finančnej hotovoti. Klient dostane fotografie zamestnancov, ktorý majú služobné preukazy, čiže ich náš klient ľahko rozpozná.

Ak sa jedná o prevádzku, kde si klient vyžaduje otvorenú formu (záložne, herne a pod.) aby klienti videli, že prevádzka nedrží veľkú finančnú hotovosť, túto službu vykonávame označeným vozidlom, zamestnanci s vonkajšou nepriestrelnou a taktickou vestou.

Každá zásielka je protokolárne prevzatá našou posádkou k prevozu a protokolárne odovzdaná konečnému príjemcovi, pričom protokol slúži ako dôkaz realizácie riadneho prevzatia a odovzdania zásielky. Po uskutočnenom prevoze je klient bezodkladne informovaný mailom a hovorom.

Prepravy hotovosti a cenín uskutočňujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V rámci Slovenska poskytujeme tito služby v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici.

Zvoz hotovosti priamo na pobočku banky, výmena drobných alebo iná služba.