24-hodinový dispečing

Personálny screaning -certifikát bezpečnosti

Ako jediný na Slovensku poskytujeme hlasovú analýzu
hodnovernosti výpovede NEMESYSCO.

Personálny screening umožňuje zistiť hodnovernosť výpovede človeka na základe hlasovej analýzi vďaka jedinečnej Izraelskej technológii.

Ako jediný na Slovensku poskytujeme personálny screening vďaka Izraelskej technológii – hlasová analýza hodnovernosti výpovede NEMESYSCO. Služba spočíva v overení personálnej spoľahlivosti v previerke právnickej osoby alebo zamestnanca resp. záujemcu o zamestnanie vo vzťahu ku konkrétnej pozícii v súlade s platnou legislatívou SR.

Úroveň A

 • Osobný pohovor, vrátane vyplnenie dotazníka
 • Preverenie údajov z dotazníka a osobného pohovoru za použitia technológie NEMESYSCO
 • Dotazník obsahuje nasledujúce údaje:

  • Základné údaje v rozsahu titul, meno priezvisko, iné v minulosti používané mená a priezviská, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť
  • Trvalé a prechodné bydlisko, predchádzajúce bydliská
  • Spolužijúce osoby
  • Vzdelanie
  • Údaje o rodičoch
  • Údaje o súrodencoch
  • Údaje o partnerovi
  • Rodinný stav (mená aj rodné manžela/manželky, detí + dátum narodenia)
  • Predchádzajúce zamestnania a dôvod odchodu zo zamestnaní
  • Údaje o trestoch a trestnom stíhaní
  • Kontakt s osobami páchajúcimi trestnú činnosť
  • Informácie o finančnej a majetkovej situácii
  • Informácie o užívaní omamných, psychotropných látok a alkoholu
  • Informácie týkajúce sa možného gamblingu
  • Informácie o agresivite osoby
  • Informácie o možných aktivitách v extrémistických alebo teroristických organizáciách
  • Informácia o znalostiach z oblasti používania výbušnín
  • Podnikateľské aktivity a formy účasti v právnických osobách - cena za vykonanie personálneho screeningu úrovne A vo výške 150,00 EUR bez DPH/ 1 preverovaná osoba

Úroveň B

Preverenie údajov z verejne dostupných databáz a to v minimálnom rozsahu:

 • Elektronické overenie výskytu v Živnostenskom registri
 • Elektronické overenie výskytu v Obchodnom registri
 • Elektronické overenie výskytu v Obchodnom vestníku
 • Elektronické overenie výskytu v Univerzálnom registri
 • Elektronické overenie výskytu v Registri úpadcov, konkurzov a likvidácií
 • Elektronické overenie bezdlžnosti v zozname daňových dlžníkov DRSR
 • Elektronické overenie bezdlžnosti v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne
 • Elektronické overenie bezdlžnosti v Centrálnom registri dlžníkov CERD
 • Elektronické overenie výskytu v databáze osôb hľadaných Políciou SR
 • Elektronické overenie výskytu v databáze osôb hľadaných Interpolom
 • cena za vykonanie personálneho screeningu úrovne B vo výške 100,00 EUR bez DPH/ 1 preverovaná osoba
 • cena za vykonanie previerky právnickej osoby vo výške  300,00 EUR bez DPH/ 1                    právnická osoba
 • cena za poskytnutie detektívnych služieb vo výške: 15,00 EUR bez DPH/ 1 osoba poskytovateľa/ 1 hod + dopravné náklady vo výške 0,40 EUR bez DPH/km/ 1 motorové vozidlo

Poskytovateľ bude uvedené údaje dokladovať výtlačkom z elektronických databáz s preukázateľným dátumom nie starším ako jeden mesiac pred predložením objednávateľovi. Pravdivosť a pravosť údajov bude overená zodpovednou osobou určenou poskytovateľom prostredníctvom podpisu a odtlačku pečiatky spoločnosti.