24-hodinový dispečing

Personálny audit

Na základe auditu je možné definovať potreby
spoločnosti v oblasti personálneho riadenia.

Personálny audit je odborná a nezávislá analýza ľudských zdrojov spoločnosti. Pomocou auditu sa zisťuje schopnosť zamestnancov vykonávať zverenú prácu, zisťuje sa ich potenciál, slabé a silné stránky. Audit umožňuje analyzovať súčasný stav personálnych zdrojov a vyhodnotiť potrebu alebo prebytok zamestnancov. Na základe tohto auditu je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti personálneho riadenia.

Personálny audit je riešenie pre presné a objektívne meranie a kontrolu ľudského faktoru. Slúži ako nezávislé posúdenie využitia ľudských zdrojov a vhodnej skladby zamestnancov. Manažérsky a personálny audit sa jednoducho využíva vtedy, ak treba definovať základňu pre ďalší personálny rozvoj. Vrcholovému manažmentu poskytuje prehľad o silných a slabých stránkach v oblasti riadenia, vrátane skrytých rezerv, čím umožňuje plne využiť rozvojový potenciál. Cieľom je identifikácia slabých miest organizačnej štruktúry, podpora riadenia zdrojov a optimalizácia mzdových nákladov.

Pri realizácii manažérskeho auditu hodnotí nezávislý tím expertov, ktorý je zostavený na mieru konkrétnej organizácie a jej situácie, vybrané úrovne manažmentu. Séria jednotlivých hodnotení vždy postupuje od vrchu smerom dolu. To znamená, že sa začína vrcholovým manažmentom a pokračuje sa cez senior manažment po stredný manažment.

Externí konzultanti sa počas auditu sústreďujú najmä na organizačnú kultúru, vnútorné problémy a konflikty, úroveň manažérskych kompetencií, odborné predpoklady jednotlivých manažérov a potenciál ich rozvoja. Následne vypracúvajú návrhy pre zmeny v oblasti ľudských zdrojov v súlade so strategickými cieľmi firmy, aby sa stala konzistentnejšia a efektívnejšia. Proces auditu je koordinovaná činnosť, ktorá prebieha vo viacerých fázach.

Výsledky

  • Každý manažér, ktorý prejaví záujem, môže získať komplexné informácie dôležité pre jeho ďalší profesijný a osobný rozvoj. Hodnotenie sa väčšinou týka doterajšej kariéry, skúseností, zručností a kompetencií voči pracovnej pozícii a obsahuje odporúčania v zmysle ďalšieho rastu. To znamená, čo by mohol daný pracovník pri budovaní svojej kariéry urobiť a ako by to mohol urobiť.
  • Pri manažérskom a personálnom audite je však oveľa dôležitejšie, aby sa získané výstupy využili nielen na úrovni jednotlivcov, ale najmä na úrovni celej spoločnosti. Budete vedieť lepšie definovať očakávania zamestnancov.
  • Dosiahnete stabilizáciu personálnej základne, zníženie fluktuácie
  • Získate aj informáciu o skrytých problémoch
  • Dobre naplánovaný a zrealizovaný manažérsky a personálny audit môže viesť k odporúčaniu využiť rôzne nástroje riadenia ľudských zdrojov (job rotation, vytvorenie nových pozícií pre ľudí, ktorých potenciál, talent a zručnosti boli identifikované, lepšie využitie manažérov v rámci organizačnej štruktúry, rozlúčenie sa s neefektívnymi pracovníkmi a pod.).
  • Jeho kľúčový prínos však spočíva v nezávislom, kompetentnom a ucelenom pohľade na firmu a najmä na jej riadenie zvonku.
  • Prináša objektívne a kvalifikované posúdenie manažérov vo vnútri organizácie, vďaka segmentovej orientácii poradcov umožňuje benchmarking voči iným firmám na trhu. Dokáže identifikovať a objektívne zhodnotiť existujúci potenciál a posúdiť súlad a identifikáciu jednotlivých členov manažmentu s novými cieľmi a stratégiami.
  • Pri správnej realizácii slúži ako podklad pre kvalifikované rozhodnutia v zásadných otázkach na ceste k úspešnému rozvoju spoločnosti.