24-hodinový dispečing

Technická obhliadka objektov

Technickú obhliadku objektov vykonávame z príčin,
aby neunikli Vaše dôverné informácie tretím osobám.

Technickú obhliadku objektov vykonávame z príčin aby neunikli Vaše dôverné informácie tretím osobám, ktoré by tieto informácie získavali nezákonným spôsobom. Nakoľko odpočúvanie je nelegálne. Ide o porušovanie tajomstva prepravovaných správ (korešpondencia), vrátane správ podávaných telefónom alebo iným podobným zariadením. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky je možný iba v prípadoch, ktoré stanovuje zákon (v SR napr. trestný poriadok, ktorý upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní).

Bezpečná rokovacia miestnosť

Technika pre ochranu rokovacích miestností (šumový generátor, sietové filtre, pamäťový rádiový analyzátor, identifikácia GSM telefónu a pod).

Tým, ako rastie ponuka aj počty v praxi používaných odpočúvacích prostriedkov, vzrastá aj počet kancelárií, ktoré používajú celý rad prostriedkov na ochranu proti odpočúvaniu. Použitie takýchto prostriedkov je dokonca povinné v priestoroch, v ktorých dochádza k zoznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v súlade so Zákonom na ochranu utajovaných skutočností.

Ochrana proti kontaktnému alebo bezkontaktnému snímaní informácií z okien alebo múrov chráneného objektu

Generátor bieleho šumu, generátory náhodných šumov : jedná sa o prostriedok, ktorý generuje biely (niekedy ružový) šum. Tento šum je viazaný na okenné tabule, múri, vodovodné klimatizačné potrubia chráneného priestoru. Ako doplnok tohto prístroja sa môže tiež inštalovať súprava reproduktorov, ktorá dokáže prekryť nahrávku získavanou na diktafóny. Biely šum prechádza všetkými frekvenciami ľudskej reči a vzhľadom k tomu, že zvuk je mechanické vlnenie, sa do užitočného signálu "primieša" a nemožno ho v súčasnej dobe dostupnými prostriedkami odstrániť. Je to efektívne zariadenie, ktoré dokáže spoľahlivo zabrániť realizácii odpočúvania pomocou stetoskopických mikrofónov, laserových mikrofónov a pri použití reproduktorov aj nahrávanie informácií na diktafóny. Za nevýhodu môžeme považovať to, že biely šum je v počuteľnom spektre a teda šumový generátor pôsobí ako novodobá náhrada tečúcich vodovodov. Miestnosť je fakticky sto percentne chránená proti odposluchu z vonku. Ak sú použité šumové reproduktory, kvôli možnému odposluchu pri prenesení diktafónu. Tam už účinnosť klesá skoro o polovicu.

Ak požadujete chrániť aj dáta na Vašom počítači, použijeme 230V sieťový filter t.z. systém TEMPEST. Počítač je tak chránený proti parazitnému vyžarovaniu, ktoré je v súčasnosti možné ľahko odchytiť, ťažšie dekódovať. Filter sa zapája medzi sieťovú zásuvku 230V a PC. Alebo ho zapojíte do série v sieťovom rozvádzači. Samozrejme ak je umiestnení v zhodnej miestnosti.

Ochrana proti neoprávnenému použitiu GSM telefónov

Identifikácia prevádzky GSM telefónov:

Sú to zariadenia, ktoré veľmi citlivo detekujú signály v oblasti GSM pásiem a dokážu informovať o nepovolenom vysielaní vizuálne alebo akusticky.

Nevýhoda ich použitia spočíva najmä v nutnosti dôkladného nastavenia ich citlivosti takým spôsobom, aby sa minimalizovalo množstvo falošných poplachov spôsobených signály zvonku. Tieto prostriedky sa najčastejšie používajú vo väzenskej správe alebo vo finančných inštitúciách.

GSM jammer: Jedná sa o prostriedok, ktorý pracuje v pásme GSM telefónov a ruší príjmača v mobilných telefónoch a tie sa potom nedokážu prihlásiť do siete.

V súčasnej dobe existuje mnoho rôznych prevedení Jammer, líši sa ale svojou spoľahlivosťou. Základným problémom používanie GSM Jammer je ich nezákonnosť (nie je totiž povolené rušiť signál operátorov), napriek tomu sa však vo svete i v SR vyrábajú a používajú.
Výnimka z tohto ustanovenia platí len pre časť štátnej správy, ktorá môže používať nehomologované zariadenia.

Rádiové analyzátory: Prostriedky, do ktorých pamäte sa zapíšu všetky rádiové frekvencie, ktoré sú v danom čase a v danej oblasti aktívne. V následnom scanovaní rádiového spektra sa porovnáva skutočný stav s pamäťou. V prípade nájdenia nezhody dokážu zamerať frekvenciu nového vysielača a umožňujú počúvanie nového signálu, prípadne ukážu silu poľa (tzn. relatívna vzdialenosť vysielača od prijímača).  Jednotlivé typy sa líšia najmä šírkou pásma, ktoré dokážu kontrolovať, a rýchlosťou tejto kontroly. Nevýhoda spočíva v relatívnej náročnosti na obsluhu (niektoré potrebujú iba zaškolenou osobu, inej práci špecialistov). Základný problém je v množstve rádiových signálov aktívnych najmä vo veľkých mestách (napr. Londýn ich má zvyčajne aktívnych cez 600 a Bratislava vo vybraných lokalitách cez 200). S tým súvisí citlivosť nastavenia, pretože nie všetky rušivé frekvencie pochádzajú z odposluchu (záchrannej služby, taxi). Toto nastavenie je veľmi dôležité pre správnu činnosť a zabránenie vzniku zbytočných obáv. V súčasnej dobe niektoré spoločnosti pripravujú rádiové analyzátory, ktoré bude možné prepojiť cez internet a zaistiť tak ich správu na diaľku. Týmto spôsobom bude možné "priviesť" špecialistu rýchlo do ktorejkoľvek kancelárie kdekoľvek na svete.

Ochrana proti neoprávnenému získavanie informácií ich priamym nahrávaním na záznamové jednotky.
S rozvojom digitálnej techniky sa veľmi sťažila ochrana proti priamemu nahrávanie akustických informácií do záznamového média. Predtým sa špecialista vybavil spektrálnym analyzátorom a zachytával vyžarovanie spôsobené hlavou diktafónu. U digitálnych zariadení ale už nič podobné nenájdeme a spôsob ochrany sa tak musel radikálne zmeniť. Spoľahlivú ochranu tvorí kombinácia šumového generátora a súprava reproduktorov, ktoré zvyčajne v okruhu 1,5 m prehluší užitočnú informáciu. Druhou používanou technikou je vytvorenie silného elektromagnetického poľa, ktoré sa "primieša" do užitočného signálu. Táto metóda má výhodu v tichom prevádzke, však sa u väčšiny týchto prostriedkov ide o vysielací výkon minimálne 100 W s užitočným dosahom okolo 1-4 metrov, takže všetci ľudia v okolí vysielača sú vystavení tomuto žiareniu. V praxi sa spoľahlivosť týchto prostriedkov pohybuje okolo 50%.

Vykonávanie obranne - technických prehliadok

Cieľom realizácie obranne-technických prehliadok je odhaliť nainštalované odpočúvacie prostriedky a to nedeštruktívnymi metódami. Na základe podozrenia sa vykoná sa zodpovednou osobou zadávateľa vstupná analýza zameraná na zistenie možného rizika typu použitého odposlechového prostriedku pre stanovenie vykonávanie prehliadky a ich početnosťou. Ďalej sa zvolí dátum, čas, prevedenie a spôsob prehliadky. Samotná prehliadka môže byť vykonaná takým spôsobom, aby v organizácii bolo zrejmé, čo sa bude diať. Ďalší spôsob je diskrétne prehliadka v mimopracovnej dobe bez vedomia ostatných pracovníkov danej organizácie. Prevažná väčšina firiem špecializujúcich sa na túto činnosť vyžaduje trvalú prítomnosť zodpovednej osoby zadávateľa pri vykonávaní prehliadky. Toto opatrenie má zamedziť akýmkoľvek prípadným neskorším nezrovnalostiam a tiež táto osoba určuje, čo sa má s nájdeným odposluchom diať ďalej. V podstate sú tri možnosti: 1. jeho likvidácia, 2. privolanie Polícia SR, 3. využitie odposlechového prostriedku pre dezinformáciu predpokladaného páchateľa.

Vzhľadom k vykonávaným krokom prehliadky, je obvyklá rýchlosť vykonávania prehliadky dvoch technikov cca 10 metrov štvorcových za hodinu. Po ukončení prehliadky dostane zadávateľ ústnu informáciu o výsledku, potom je mu zaslaná písomná správa s popísaným postupom a jeho výsledky. Niektoré spoločnosti pridávajú aj certifikát, ktorý zaručuje zadávateľovi skutočnosť, že si spoločnosť za svojimi výsledkami stojí.

Postup pri vykonávaní prehliadky

Fyzická kontrola - v tejto časti dôjde k rozobratie a následnému zloženie všetkých prostriedkov, v ktorých by sa odposluch mohol nachádzať (zásuvky, rozdvojky, telefóny, svetla, detektory pohybu, detektory dymu ...).

Rádiová analýza - tu sa vykonáva tzv. spektrálna analýza - vyhodnocujú sa frekvencie, ktoré sú v danom mieste aktívny. Táto metóda odhalí pracujúce rádiové odpočúvacie prostriedky.
Detekcia nelinearita - využíva nasledujúce princíp: V praxi nebol doteraz vyrobený odposluch, ktorý by neobsahoval polovodičové súčiastky. Detekcia nelinearita teda odhaľuje všetky polovodičové súčiastky, ktoré sú zachytené vysielaným elektromagnetickým poľom. Týmto spôsobom sa kontrolujú steny objektu, stavebné vybavenie, kancelárske vybavenie apod. V súčasnej dobe sa jedná o najspoľahlivejšiu metódu odhaľovania odposluchov. Detektory nelineárnych prechodov sú dosť nákladná záležitosť a prehliadky týmto detektor na Slovenku vykonáva len spoločnosť SECAR.