24-hodinový dispečing

Preverovanie obchodných partnerov

Pravdivosť a pravosť údajov bude overená zodpovednou
osobou určenou poskytovateľom prostredníctvom podpisu
a odtlačku pečiatky spoločnosti.

Preverenie údajov z verejne dostupných databáz a to v minimálnom rozsahu:

elektronické overenie výskytu v Živnostenskom registri
elektronické overenie výskytu v Obchodnom registri
elektronické overenie výskytu v Obchodnom vestníku
elektronické overenie výskytu v Univerzálnom registri
elektronické overenie výskytu v Registri úpadcov, konkurzov a likvidácií
elektonické overenie bezdlžnosti v zozname daňových dlžníkov DRSR
elektronické overenie bezdlžnosti v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne
elektronické overenie bezdlžnosti v Centrálnom registri dlžníkov CERD
elektronické overenie výskytu v databáze osôb hľadaných Políciou SR
elektronické overenie výskytu v databáze osôb hľadaných Interpolom

Okrem tohoto preverenia klient dostane v tlačovej podobe nasledovné informácie o spoločnosti:

identifikačné údaje
monitor zmien - posledné zmeny
právny stav subjektu

rentabilita tržieb

rentabilita aktív

rentabilita vlastného imania
právne a majetkové údaje
personálne údaje
vedenie
styk s bankami
orgány spoločnosti
personálne a majetkové prepojenia
platobná disciplína
register záložných práv - záložný dlžník
pomerové ukazovatele
vývoj pomerových ukazovateľ ov s komentárom
hospodárska činnosť subjektu
matematicko - štatistické medzipodnikové porovnanie
register zmlúv
komentáre

Poskytovateľ bude uvedené údaje dokladovať výtlačkom z elektronických databáz s preukázateľným dátumom nie starším ako jeden mesiac pred predložením objednávateľovi. Pravdivosť a pravosť údajov bude overená zodpovednou osobou určenou poskytovateľom prostredníctvom podpisu a odtlačku pečiatky spoločnosti.