24-hodinový dispečing

Poradenstvo pri ochrane osôb

Zabezpečujeme rozbor situácie z pohľadu
využitia jednotlivých foriem detektívnej služby.
Poradenstvo detektívna služba

Vykonávame dôkladnú analýzu klientovho problému zameranú na určenie najadekvátnejšieho a najefektívnejšieho spôsobu ako eliminovať príčiny a zdroje narušenia klientovej osobnej
pohody.

Poskytujeme analýzu dopadov využitia inštitútov nášho právneho poriadku a obligatórneho konania orgánov činných v trestnom konaní na ďalší život klienta, vykonávame poradenstvo zamerané na úspešnosť a praktické dopady podania trestného oznámenia.

Posúdime možnosti riešenia problému vylúčením priameho kontaktu klienta s druhou stranou konfliktu prostredníctvom plnomocenstva udeleného detektívnej agentúre.

Zabezpečujeme rozbor situácie z pohľadu využitia jednotlivých foriem detektívnej služby. Poskytujeme riešenia rôznych modelových situácií, napr.: ochrana proti dôsledkom anonymných listov, klient je obeťou ohovárania a šírenia nepravdivých informácií, problematika krádeží na pracovisku, podozrenie z nekorektného správania sa obchodných partnerov, nevera v rodine, rodinný príslušník a jeho kontakty s nevhodným prostredím (drogová scéna, kriminálne živly), podozrenie z drogových závislostí, ako postupovať pri zabezpečení ochrany záujmov klienta v médiách a pod.

Poradíme ako najefektívnejšie postupovať pri riešení súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.  
Radíme ako predchádzať únosom, ako sa brániť voči „výpalníctvu“, čo robiť ak ste sa stali obeťou hrubého nátlaku alebo vydierania. Vykonávame poradenstvo ako riešiť situáciu, keď máte podozrenie, že sa Vaše dieťa stalo obeťou trestného činu.

Navrhujeme riešenia v prípadoch domáceho násilia.