24-hodinový dispečing

Individuálne občiansko-právne služby

Náš klient môže aktívne riešiť svoj občiansko-právny, obchodno-právny,
či trestno-právny problém.
Detektívna služba

Klient doposiaľ nemal možnosť získať a využívať informácie, ktorými sa z titulu svojej právomoci mohli zaoberať len štátne orgány, napríklad polícia, súdy, prokuratúra a podobne. Možnosť klienta využiť v tejto oblasti služby našej spoločnosti chápeme ako prehĺbenie právnej istoty občana, pretože náš klient, či už je to fyzická alebo právnická osoba, nie je odkázaný len na výsledky šetrenia vyššie spomenutých orgánov štátu. Môže aktívne riešiť svoj občiansko-právny, obchodno-právny, či trestno-právny problém prostredníctvom profesionálne pripravených, právnicky vzdelaných a systém dokonale poznajúcich pracovníkov našej spoločnosti. Klientovi samému to dáva možnosť rozhodovať o nakladaní so získanými informáciami tak, aby v čo najväčšej miere chránil svoje oprávnené záujmy. Ponuka služieb našej spoločnosti je široká a je upravená zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Ponúkame hľadanie osoby, hľadanie majetku, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, získavanie údajov o protiprávnom konaní
ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Ponúkame detektívne služby pre

Advokátske kancelárie
Exekútorov
Fyzické osoby
Poisťovne
Finančné spoločnosti
Leasingové spoločnosti
Právnické osoby

...všetkých klientov, ktorí potrebujú komplexné bezpečnostné a detektívne služby
na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.


Detektívne služby ponúkame s dôrazom na jedinečnosť klienta. Tak ako je každý prípad jedinečný tak riešime aj každú problematiku pri detektíve. Na osobnom stretnutí si môžete dohodnúť podmienky.