24-hodinový dispečing

Detektor lží - hlasová analýza

Detektor lži - Ako jediný na Slovensku poskytujeme personálny screening vďaka špičkovej technológii – hlasová analýza hodnovernosti výpovede NEMESYSCO.
Detektor lži

Ako jediný na Slovensku poskytujeme personálny screening vďaka špičkovej technológii – hlasová analýza hodnovernosti  výpovede NEMESYSCO. Služba spočíva v overení personálnej spoľahlivosti v previerke právnickej osoby alebo zamestnanca  resp.  záujemcu o zamestnanie vo vzťahu ku konkrétnej pozícii v súlade s platnou legislatívou SR.

Hlasové dáta boli zozbierané z rozličných skutočných udalostí ako aj z experimentálnych zdrojov z celého sveta tak, aby mohla byť preukázateľná funkčnosť technológie bez ohľadu na jazykovú diferenciáciu.
Jedinečnosť technológie Nemesysco spočíva v schopnosti identifikovať nevyslovené a nefalšované emócie, ktoré sú súčasťou nekontrolovateľných vlastností ľudského hlasu.

Postup hlasovej analýzy je nasledovný:

1.) cielený rozhovor prostredníctvom pripravených otázok, alebo formou rozhovoru. Prebieha tzv. "online" analýza, kde systém zaznamenáva a nahráva hlas vypovedajúcej osoby. Počas toho prebieha predbežné hodnotenie výpovede, ktoré však slúži pre orientáciu vedenia rozhovoru. Na rozhovor však nie je potrebná fyzická prítomnosť vypovedajúcej osoby, stačí telefonický rozhovor alebo nahrávka.

2.) následné vyhodnotenie rozhovoru, tzv. "offline" analýza už prebieha po rozhovore. V tejto fáze je nevyhnutná dôsledná úprava nahrávky pre najlepšie zhodnotenie výsledkov, teda odstránenie šumov či iných vzruchov, ktoré sa vyskytli počas rozhovoru.

Vďaka hlasovej analýze sa nám podarilo pomôcť naším klientom nielen úspešne vyriešiť interné záležitosti pri podozrení z klamstva,  ale aj ušetriť finančné prostriedky pri podozrení z podvodných konaní.

Poskytujeme

 • Osobný pohovor, vrátane vyplnenie dotazníka
 • Preverenie údajov z dotazníka a osobného pohovoru za použitia technológie NEMESYSCO
 • Dotazník obsahuje nasledujúce údaje:

  • Základné údaje v rozsahu titul, meno priezvisko, iné v minulosti používané mená a priezviská, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť
  • Trvalé a prechodné bydlisko, predchádzajúce bydliská
  • Spolužijúce osoby
  • Vzdelanie
  • Údaje o rodičoch
  • Údaje o súrodencoch
  • Údaje o partnerovi
  • Rodinný stav (mená aj rodné manžela/manželky, detí + dátum narodenia)
  • Predchádzajúce zamestnania a dôvod odchodu zo zamestnaní
  • Údaje o trestoch a trestnom stíhaní
  • Kontakt s osobami páchajúcimi trestnú činnosť
  • Informácie o finančnej a majetkovej situácii
  • Informácie o užívaní omamných, psychotropných látok a alkoholu
  • Informácie týkajúce sa možného gamblingu
  • Informácie o agresivite osoby
  • Informácie o možných aktivitách v extrémistických alebo teroristických organizáciách
  • Informácia o znalostiach z oblasti používania výbušnín
  • Podnikateľské aktivity a formy účasti v právnických osobách