24-hodinový dispečing

Detektívna služba – čo všetko robí detektív?

29. júl 2017|Ing. Peter Sirotňák

Pán v klobúku, dymiaca fajka v ústach a oversize baloňák... to si asi predstavíte, ak idete využiť služby detektíva. Nie, detektív nesedí v zafajčenej miestnosti s jednou lampou a nie je ani Bruce Willis vo filme Posledný skaut. Ale pravdepodobne, aj tak budete prekvapení, aké činnosti sa vykonávajú pri detektívnej službe.

detektivna sluzba

Detektívnu činnosť je možné vykonávať podľa zákona 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Spadá pod bezpečnostnú službu a môžeme povedať, že je jej najcitlivejším druhom. Detektíva sa vždy vykonáva skrytou formou a kladie sa veľký dôraz dôvernosť informácií, objednávateľa a všetkých dokumentov, keďže umožňuje zasiahnuť do osobných práv.

V rámci detektívnych služieb, rozdeľujeme detektívnu činnosť na:

 • Hľadanie osoby spadá sem hľadanie osôb, informácie o ich pohybe a zdržiavaní sa na určitých miestach, ďalej hľadanie nezvestných osôb, ktoré sú v policajnom pátraní, alebo odišli preč od rodiny, stratení priatelia a podobne. Taktiež zákon umožňuje hľadanie osôb vyhýbajúcim sa akýmkoľvek spôsobom právnej povinnosti.

 • Hľadanie majetku – predovšetkým ide o hľadanie a pátranie po pobyte fyzických a právnických osôb, či už ide o pátranie po stratenom človeku, alebo po pobyte nebezpečnej osoby. Taktiež do hľadania majetku spadá majetok, ktorý je predmetom zmluvného plnenia a jeho identifikácia v zmysle platnej legislatívy (týkajúceho sa kúpy - predaja, týkajúceho sa poistnej udalosti, na ktorý je poskytovaný hypotekárny úver, týkajúceho sa predmetu leasingu, ktorý je predmetom dedičského konania, ktorý je predmetom rozvodového konania a pod.).
  Majetok, ktorý bol získaný protiprávnym konaním a v dnešnej dobe medzi obľúbenú službu patrí aj preverenie pravosti a pôvodu motorového vozidla, kedy sa zisťuje pôvod, prípadná krádež, nehoda, pravosť stavu kilometrov a podobne.

 • Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, ktoré je vykonávané najmä v predajných jednotách za účelom sledovania osôb, či neodcudzujú tovar. Bežne z praxe sú to tí „sbeskári“, ktorí sedia za počítačom a pomocou kamerového systému monitorujú priestor a podozrivé osoby. 

 • Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom, alebo správnym orgánom:
  1. získavanie údajov pre výkon znaleckej činnosti potrebných k vypracovaniu znaleckého posudku ako dôkazného prostriedku v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  2. získavanie údajov potvrdzujúcich či vyvracajúcich skutkový stav veci pred súdom alebo v správnom konaní
  3. získavanie údajov svedčiacich v prospech klienta, resp. v jeho neprospech, ktoré neboli z rôznych dôvodov predložené ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  4. v prípade získania údajov prostredníctvom pátracej činnosti, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok, v zmysle platnej legislatívy detektív, ktorý údaje získal poskytne svedeckú výpoveď pred súdom resp. správnym orgánom
  5. získavanie údajov o osobe prípadného svedka, zabezpečenie jeho prvého kontaktu s orgánom činným v trestnom konaní, resp. so správnym orgánom, alebo s možným právnym zástupcom
  6. získanie údajov potrebných ako dôkazný prostriedok pred súdom v exekučnej veci
  7. získavanie údajov potrebných ako dôkazný prostriedok pred súdom z podozrenia leasingových, úverových, subvenčných alebo poisťovacích podvodov
  8. získavanie údajov o zamestnancoch a ich konaniach smerujúcich k poškodeniu dobrého mena firmy, spôsobujúcich finančné úniky detektívom v obchodných domoch, v hoteloch, bankách a iných finančných inštitúciách, výrobných prevádzkach, predajniach a pod. 
 • Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch:
  •  

   1. zisťovanie spôsobu trávenia voľného času u mladistvých a maloletých osôb
   2. preverovanie okruhu osôb, s ktorými sa maloletá alebo mladistvá osoba stretáva, či tieto nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred kriminalitou páchanou na mládeži, neželanému získaniu drogovej závislosti, prípadne z hľadiska ich ochrany pred trestnoprávnou zodpovednosťou
   3. získavanie informácií rôzneho druhu o fyzických osobách alebo právnických osobách slúžiacich ako podklad pre zmluvné vzťahy s klientom
   4. získavanie informácií rôzneho druhu o uchádzačoch o zamestnanie so zámerom eliminácie bezpečnostných rizík majúcich vplyv pre chod podniku zamestnávateľa
   5. získavanie informácií o osobách slúžiacich ako podklad k žiadosti o získanie osvedčenia bezpečnostnej previerky NBÚ
   6. získanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby zamerané na vyhľadávanie technických služieb používaných na zisťovanie údajov o aktivitách klienta s návrhom na účinné opatrenia
   7. pátranie po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, v prípadoch ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu uzavrie jeden z manželov

    

 • Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, alebo informácií o dlžníkoch, či sú vlastníkmi, alebo užívateľmi hnuteľného a nehnuteľného majetku, akým spôsobom s ním nakladajú, alebo či v čase pohľadávky nepreviedli majetok na inú osobu.