24-hodinový dispečing

Kamery do auta - právny pohľad

20. júl 2016|Ing. Peter Sirotňák
kamera do auta

Videokamery v autách sa v Európe tešia čoraz väčšej obľube, nakoľko môžu slúžiť ako dôkaz neviny v prípade dopravnej nehody alebo pri spáchaní dopravného priestupku. Vo väčšine krajín sú videokamery v zásade prípustné, zverejňovanie záznamov na internete je však zakázané. Tento princíp platí nielen u nás, ale aj v susednom Česku, Maďarsku a Poľsku.

  • V Česku, rovnako ako u nás, používanie kamier a najmä poskytnutie záznamov úradom, napríklad, polícii alebo poisťovni, sa na jednej strane môže stať dôkazom neviny, ale aj nášľapnou mínou, keďže jeho autor sa ľahko dostane do rozporu so zákonom o ochrane osobných údajov. Stáva sa tak najmä zverejnením videozáznamu na internete, predovšetkým vtedy, ak sú na záberoch viditeľné evidenčné čísla iných vozidiel prípadne nezainteresovaných osôb. V zásade platí, že v takom prípade by si autor záznamu mal vyžiadať súhlas týchto osôb.
  • V Maďarsku sú podmienky používania autokamier podobné ako u nás. Podľa právnikov zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov je použitie kamier a ich záznamov na súkromné účely vyňaté spod pôsobnosti príslušného zákona. Má to však niekoľko podmienok: kamera by mala byť nastavená na nižšie rozlíšenie, záznam sa nesmie uchovávať dlhšie než päť pracovných dní a vlastník musí zabezpečiť záznam proti neoprávnenému prístupu tretích osôb. Podľa rozhodnutia maďarského Najvyššieho súdu sú takéto záznamy na súdoch prípustné ako dôkaz, preto nie je možné ich napadnúť pre porušenie osobných práv.
  • Veľmi podobná situácia je aj v susednom Rakúsku, na rozdiel od Nemecka je tu však právna stránka veci doriešená. Hoci na prvý pohľad to vyzerá ako úplný zákaz, v skutočnosti to nie je tak jednoznačné. Ako povedal právnik rakúskeho klubu ÖAMTC Martin Hoffer, „autokamery síce nie sú zakázané, vyslovene však povolené neboli“. Podľa neho jednoznačne je zakázané zverejňovať záznamy na internete, pokiaľ neboli zakryté evidenčné čísla vozidiel a tváre osôb. Rovnako sa nesmú používať záznamy ani na dôkaz viny alebo neviny iných osôb. Pokiaľ autor záznamu toto pravidlo poruší, hrozí mu pokuta až do 10 000 eur.

 

A čo na slovensku?

Ako zákon definuje osobné údaje

(§ 4 ods. 1 zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov)

„Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“

Úrad na ochranu osobných údajov upozorňuje, že kamera môže zachytiť aj náhodných chodcov či iných vodičov. Pričom podľa zákona o ochrane osobných údajov možno za osobný údaj považovať aj tvár, telesné postihnutie či fyziologické znaky, podľa ktorých je možné identifikovať osobu.

 

Podmienky prevádzkovania autokamery

Zákon pozná výnimky, ktoré súkromným osobám umožňujú používať autokamery. Jednou z nich sú „výlučne osobné alebo domáce činnosti“. Na to, aby bolo možné aplikovať túto výnimku, musia byť súčasne splnené nasledujúce podmienky:

  1. Autokameru prevádzkuje súkromná osoba
  2. Účelom je ochrana práv prevádzkovateľa kamery: dokazovanie mechanizmu vzniku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, úmyselného či neúmyselného poškodenia zaparkovaného vozidla, neoprávneného použitia alebo krádeže auta, prípadne iného incidentu v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti, ako preukazovanie zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.
  3. Záznamy sa môžu použiť len na vyššie uvedené účely, v ostatných prípadoch ich majiteľ kamery nesmie poskytnúť tretej strane ani zverejniť.
  4. Záznamy by sa nemali uchovávať dlhšie než 15 dní, to však neplatí pre záznamy, ktoré slúžia ako dôkaz v správnom či inom konaní.

Výnimka sa teda vzťahuje výlučne na ochranu osobných práv, najmä pri trestnom alebo priestupkovom konaní, pri likvidácii poistnej udalosti alebo občianskoprávnom konaní na náhradu škody. Výnimka prestáva platiť v momente, ak majiteľ kamery použije záznam iným spôsobom, napríklad zverejní ho na internete či využije na akýkoľvek komerčný účel.

Účel a základné práva a slobody

Podľa zákona o ochrane osobných údajov sa získané informácie môžu používať len na presne vymedzený účel a len čo záznam splní úlohu alebo ho majiteľ kamery nepotrebuje, musí ho zlikvidovať. Za iný než stanovený účel sa môže považovať napríklad aj zverejnenie záznamu na internete. Zábery z autokamery zároveň nesmú porušovať ústavou garantované základné práva a slobody každého človeka, najmä právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a ochranu súkromia.

„Porušenie uvedených zásad pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb bude posudzované ako porušenie zákona,“ píše úrad. Ako príklad takéhoto porušenia uvádza poskytnutie záznamu z autokamery verejnoprávnej alebo komerčnej televízii.