24-hodinový dispečing

Čo robiť pri kúpe alebo predaji vozidla

28. december 2015|Ing. Peter Sirotňák

zdroj: minv.sk

Každý motorista to zažil v živote aspoň raz. Hovoríme o kúpe nového či ojazdeného vozidla a následnému vybavovaniu dokladov na dopravnom inšpektoráte alebo na obvodnom úrade dopravy. Postup pri väčšine evidenčných úkonov je zväčša veľmi podobný, rovnako aj doklady, ktoré je potrebné predložiť.

Celý proces určite urýchli elektronický portál, ktorým rezort vnútra vstúpil do 21. storočia. Podmienkou pre jeho používanie je čítačka čipových kariet, občiansky preukaz s čipom a zaručený elektronický podpis. Portál je prehľadný a povedie používateľa krok za krokom.

Ako postupovať pri zmene v evidencii vozidla

V zásade platí, že pri akejkoľvek situácii musíte na dopravnom inšpektoráte predložiť potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Zo zákona totiž každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po našich cestách, musí byť poistené, preto bez poistky ho dopravný inšpektorát nezaeviduje ani nevykoná žiadnu zmenu.
Správne poplatky za evidenčné úkony je možné platiť kolkami, v hotovosti priamo na inšpektoráte, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. V prípade kolkov a hotovosti je možné zaplatiť poplatky do výšky 300 eur, pričom v prípade viacerých evidenčných úkonov sa sumy nespočítavajú alebo posudzujú sa oddelene. Napríklad, žiadate o zapísanie nového vozidla s vyšším výkonom motora, za ktorý zaplatíte 267 eur, vydanie dvoch tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) stojí 33 eur a povedzme žiadate aj o tabuľku na nosič bicyklov za 16,50 eura. Celková suma síce presahuje 300 eur, no keďže jednotlivé úkony sú pod touto hranicou, môžete zaplatiť v hotovosti. Ponúkame stručný prehľad dokladov a krokov, ktoré si jednotlivé situácie vyžadujú.

Prihlásenie nového vozidla

Väčšina autorizovaných predajcov ponúka svojim zákazníkom službu, v rámci ktorej vybavia zákonné poistenie, prihlásia vozidlo a odovzdajú ho už so všetkými potrebnými dokladmi a namontovanými TEČ.

Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť vozidlo samostatne, musíte tak urobiť do 15 dní od jeho kúpy. Na dopravnom inšpektoráte musíte predložiť nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
 • osvedčenie o evidencii časť II
 • doklad o nadobudnutí vozidla (napríklad, faktúra alebo leasingová zmluva)
 • potvrdenie o uzatvorení PZP
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak zastupujete majiteľa
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ – originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ, osoba úradne splnomocnená)
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite)
 • správny poplatok: podľa výkonu motora plus 33 eur za TEČ (2 x 16,50 eura)
 • urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní stojí 30 eur

Prepis vozidla v rámci okresu

Na dopravný inšpektorát sa musia dostaviť pôvodný aj nový majiteľ aj s dokladmi totožnosti a musia pristaviť vozidlo ku kontrole. V prípade, že sa dostaví iba pôvodný majiteľ, aby vozidlo odhlásil, nový vlastník musí auto prihlásiť do 30 dní od dňa odhlásenia. Povinnosť pristaviť vozidlo na kontrolu zostáva v platnosti.
Budete potrebovať tieto doklady:

 • pôvodný majiteľ – žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie)
 • nový majiteľ – žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie)
 • platný doklad totožnosti (obidvaja),
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ – originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení)
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak majiteľa niekto zastupuje
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • nový držiteľ predloží doklad o uzatvorení PZP
 • správny poplatok: 33 eur

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Majiteľ pri odhlasovaní nemusí pristaviť vozidlo ku kontrole, odhlásenie je bezplatné a na vozidle zostávajú pôvodné TEČ. V prípade zmeny bydliska majiteľa do iného okresu nie je potrebné auto odhlásiť, stačí ho len prihlásiť v mieste nového trvalého bydliska.
Budete potrbovať tieto doklady:

 • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ – originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak je majiteľ zastupovaný
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
 • potvrdenie o uzavretí PZP (môže sa preukázať poistkou pôvodného aj nového majiteľa)

Prihlásenie vozidla z iného okresu

Nový majiteľ je povinný prihlásiť vozidlo do 30 dní od dňa odhlásenia. Na dopravný inšpektorát musí pristaviť vozidlo pre porovnanie údajov v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.
Budete potrbovať tieto doklady:

 • vyplnená žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
 • potvrdenie o uzatvorení PZP
 • platný doklad totožnosti
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ – originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak je majiteľ zastupovaný
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní – odborný posudok o kontrole originality nie starší ako 15 dní s výsledkom „spôsobilé“ (v takom prípade nie je potrebné auto pristaviť na inšpektorát)
 • správny poplatok: 66 eur (33 eur plus dve nové tabuľky 2 x 16,50 eura)
 • urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní stojí 30 eur

Presťahovanie majiteľa do iného okresu

Majiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla do 15 dní na dopravnom inšpektoráte v mieste nového bydliska. V takomto prípade nie je potrebné auto odhlásiť ani pristaviť na kontrolu.
Budete potrbovať tieto doklady:

 • vyplnená žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o uzatvorení PZP resp. stále platnú poistku
 • platný doklad totožnosti so zapísaným novým trvalým pobytom
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ – aktuálny výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list so zapísaným novým sídlom
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak je majiteľ zastupovaný
 • správny poplatok: 33 eur (len za nové TEČ, čiže 2 x 16,50 eura)
 • urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní stojí 30 eur

Zmena vlastníctva vozidla

Pri zmene vlastníctva je potrebné túto skutočnosť oznámiť do 15 dní. Najtypickejším prípadom je ukončenie leasingu, keď spravidla nedochádza k zmene držiteľa vozidla, ale len majiteľa, ktorým bola doteraz leasingová spoločnosť.
Budete potrbovať tieto doklady:

 • žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel
 • osobná prítomnosť vlastníka alebo jeho úradne osvedčený písomný súhlas s vykonaním zmeny
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak je držiteľ zastupovaný, napríklad, leasingovou spoločnosťou
 • platný doklad totožnosti, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • potvrdenie o uzavretí PZP
 • správne poplatky za vydanie nových dokladov: 12 eur (2 x 6 eur za osvedčenie časť I a II)
 • urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní stojí 30 eur

Dovoz ojazdeného vozidla zo zahraničia

Prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla zo zahraničia je oveľa komplikovanejšie a zvyčajne trvá dlho, i keď ide o dovoz v rámci EÚ.
V prvom rade je potrebné v danej krajine vybaviť prevozné značky a keďže prihlasovanie u nás môže trvať dlho, zaplaťte si radšej platnosť aspoň na 15 dní. Súčasťou prevoznej značky je totiž aj poistenie a pokiaľ by sa jej platnosť skončila skôr, ako získate slovenské značky, musíte si na obvodnom úrade dopravy vybaviť dočasnú za 33 eur alebo vozidlo priviezť, napríklad, na prívesnom vozíku. Pokiaľ dovážate auto z krajín mimo EÚ, počítajte s tým, že musíte zaplatiť clo aj DPH.

Pri odchode z inej krajiny by ste mali mať nasledovné doklady:

 • kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu
 • doklad o odhlásení z evidencie v danej krajine
 • technický preukaz vozidla alebo zodpovedajúci doklad
 • prevozné značky
 • protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole

1. Prvý krok: úradný preklad všetkých vyššie uvedených dokladov. Úradné preklady sa pohybujú v širokom rozpätí od 10 do 20 eur. Odporúčame vopred si overiť, či táto cena platí pre normostranu (1800 znakov) alebo za každú stranu prekladaného dokumentu nezávisle od počtu znakov. Dôležité upozornenie: úradný preklad je vždy pevne zviazaný s pôvodným dokumentom. Ak nechcete prísť o originál, vybavte si notársky overenú kópiu.

2. Kontroly: Musíte absolvovať kontrolu originality, technickú a emisnú kontrolu. Pokiaľ technická a emisná kontrola zo zahraničia bude platiť už len pár mesiacov, odporúčame absolvovať obidve u nás ešte pred prihlásením vozidla a najbližšie dva roky máte pokoj. V tejto súvislosti majte na pamäti, že novú technickú a emisnú kontrolu musíte absolvovať najneskôr v deň, keď sa končí ich platnosť.

3. Obvodný úrad dopravy: Nový majiteľ musí požiadať o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla. K vyplnenej žiadosti musí doložiť nasledovné doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna alebo darovacia zmluva)
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte, v ktorom bolo evidované
 • posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania
 • platný protokol o emisnej kontrole (ak tejto kontrole vozidlo podlieha) s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo: 66,39 eura

Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, vydá rozhodnutie o jeho schválení a osvedčenie o evidencii časť II (pôvodný doklad zostáva na úrade).

4. Dopravný inšpektorát: Nezabudnite pred návštevou dopravného inšpektorátu uzatvoriť zmluvu o povinnom zmluvnom poistení.

Potrebné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o uzatvorení PZP
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak je vlastník zastupovaný
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ – originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • správny poplatok: podľa výkonu motora plus 33 eur za vydanie TEČ (2 x 16,50 eura)